واکنش فدراسيون به شايعات درباره پرونده فساد در فوتبال
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از سايت رسمي فدراسيون فوتبال نوشت: «با توجه به مصاحبه رئيس کل محترم دادگستري استان کرمان در روز جاري درباره اشخاص ذي مدخل در پرونده کيفري مطروحه در آن نهاد محترم و اعلام شفاف و روشن جزئيات مربوطه در اين خصوص، تمامي مطالب منتشره پيرامون انتساب افراد ديگري در اين ارتباط به فدراسيون فوتبال صحت نداشته و از منتشرکنندگان شايعات و موضوعات جعلي از طريق مراجع قضايي صالحه برخورد قانوني صورت خواهد پذيرفت».